Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

2782 7cde 500
Reposted frombrumous brumous viaretaliate retaliate

September 12 2017

2365 1382
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaretaliate retaliate

August 28 2017

2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viaretaliate retaliate
2104 90f2
Reposted fromkarahippie karahippie viaretaliate retaliate
9628 fea9
Reposted fromerial erial viaretaliate retaliate
0884 ae5b

August 03 2017

3886 2efd 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaretaliate retaliate

July 30 2017

1375 5af9
Reposted fromtfu tfu viapiskor piskor

July 27 2017

1577 72cd
Reposted fromnebthat nebthat viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow

July 24 2017

7610 153b 500
Reposted fromSsomething Ssomething viaretaliate retaliate

July 21 2017

Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
9966 cc9d
nie mogę już tak bez Ciebie. 
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow

July 17 2017

Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska

July 16 2017

9695 9036 500
Reposted fromPoranny Poranny viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
7899 1087
Reposted fromshitsuri shitsuri viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso

July 10 2017

5826 769c
Reposted fromgracey gracey viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl